در این مطلب فهرستی از موضوعاتی كه بسیار مناسب برای تحقیق و پژوهش و نگارش پایان نامه می باشند درج شده است امیدواریم مفید باشد و با گسترش تحقیق در این زمینه ها به گسترش كارآفرینی در كشور كمك نماییم . دوستان اگر موضوعاتی علاوه بر موضوعات زیر مد نظرشان بود ما را در تكمیل این فهرست یاری نمایند .

تكنولوژی اطلاعات :

نقش تكنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای كارآفرینی - فرایند انتقال تكنولوژی و فرایند نوآوری در شركتهای كارآفرین - بررسی استفاده از تكنولوژی اطلاعات در كارآفرینی در ایران - طراحی سیستم اطلاعات كارآفرینی در صنعت و خدمات - طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات كارآفرینی - كارآفرینی و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كارآفرینی  

جنبه های اقتصادی كسب و كار:

بررسی علل و عوامل عدم موفقیت كارآفرینان در ایجاد كسب و كارهای جدید - مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد كسب و كار توسط كارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف - بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات كارآفرینانه شركتها بر اساس الگوی شومپیتر - بررسی انواع كارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع كارآفرینان) - بررسی شیوه های تاُمین مالی برای حمایت از كارآفرینان - نقش كارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد - رویه ها و روش های مالی در موسسسات كارآفرینی - نقش كارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال - نقش كارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان) - بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ كارآفرینی كارآفرینی و موُسسات خیریه - جهانی شدن و كارآفرینی (Globalization) - جایگاه كارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم - كارآفرینی در بخش كشاورزی  

ویژگی های روانشناختی و فردی:

بررسی علل خروج نیروهای كلیدی شركت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات - شناسایی كارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات - بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناسی كارآفرینان فردی(Entrepreneurs) - بررسی ویژگی های شخصیتی - روانشناسی كارآفرینان سازمانی (Intrapreneurs) - بررسی متغیر های تسهیل كننده و نیازهای مختلف كارآفرینان در صنایع مختلف -مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های كارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریكا - مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های كارآفرینان زن - نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در كارافرینان - اخلاق كارآفرینی(Entrepreneurship ethics) - تفاوت بین مدیران و كارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران - عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط كارآفرینان - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های كارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران - بررسی و تطبیق ویژگی های كارآفرینان در صنعت و خدمات  

عوامل اجتماعی ونقش دولت:

بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی كارآفرینان در صنایع مختلف - بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه كارآفرینی - بررسی ویژگی های جمعیت شناختی كارآفرینان - بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شركت های جدید - نقش دولت در ایجاد مراكز آموزش و ترویج كارآفرینی - بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یك فعالیت جدید در قالب یك شركت - نقش رسانه های گروهی در ترویج كارآفرینی در جامعه - ارائه الگوی شبكه كارآفرینی و ارائه آن - موانع كارآفرینی در كشورهای جهان سوم - ارتباط قانون كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفرینی در ایران - بررسی عوامل جامعه شناختی در كارآفرینی - تأثیر هنر بر استعداد كارآفرینی 

 نقش شركتهای كوچك:

بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شكل گیری زنجیره های خدماتی - توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران - نقش شركتهای كوچك در توسعه اقتصاد - بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای كارآفرینی - نقش فرانشیز در توسعه كارآفرینی - ساختار سرمایه در مؤسسات كوچك و كارآفرین - مدیریت استراتژیك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرین در تدوین استراتژی - بررسی زمینه های كارآفرینی در صنایع كوچك ایران - نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی  

آموزش كارآفرینی:

طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص كارآفرینی - طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه - مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش كارآفرینی - ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفرینی - ارائه راهكارهای اجرایی آموزش كارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای كارآفرین (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی  

نقش استراتژی و عوامل سازمانی:

ساختارهای تأمین مالی پروژه های كارآفرینانه وCapital Venture - بررسی استراتژی های كارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شركتها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات كارآفرین - نقش تیم مدیریت در كارآفرینی (سازمانی) - ارتباط چرخه عمر سازمان با كارآفرینی - اثربخشی در مؤسسات كارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر كارآفرین - ارتباط بین بازاریابی و كارآفرینی - دورنمای كارآفرینی در قرن 21 و پیامدهای آن برای ایران - توسعه ساختارهای زیربنایی كارآفرینی در كشور - نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات كارآفرینی - ایجاد تیمهای كارآفرینی جهت رشد مؤسسه - چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و كارآفرینانه - انحلال مؤسسات و شركتها در بخشهای مختلف صنایع - تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش كارآفرین

نوشته شده در تاریخ جمعه 1 اردیبهشت 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: پایان نامه كارشناسی ارشد،     | نظرات()